Ofte Stillede Spørgsmål

  • Du vil som grundejer modtage varsling om tømning på en SMS fra entreprenøren ca. 14 dage før den planlagte tømning som varsler en tømningsperiode på oftest 1-3 uger. Det er vigtigt at  du på "Din tankside" har opdateret dine kontakt oplysninger, så vi er sikre på at du får besked. Det er dit eget ansvar at oplysningerne er korrekte.
  • Bundfældningstanke i helårshuse samt i sommerhusområder tømmes 1 gang hvert år. Tømning vil ske i perioden fra uge 8 til uge 48. Har du brug for flere årlige tømninger, kan du tilmelde det hos os.

Thingstrup Maskinstation udfører opgaven.
Thingstrup Maskinstation
Hvolbyvej 2
7570 Vemb

http://www.thingstrup-maskinstation.dk/

Thingstrup kan kontaktes på tlf.: direkte 9648 2115 / 9748 1199 eller på mail: line@thingstrup-maskinstation.dk

Træffes bedst hverdage mellem 0800-1400 (åbningstid 0800-1600) Tømningen udføres for Lemvig Vand & Spildevand A/S

Se tømningsregulativet her

Samtlige nye og eksisterende tanke skal være forsynet med et synligt dæksel med løftering, være fritgravet og ført til terræn.

Dækslet skal være frit tilgængeligt og let aftageligt. Dæksler må veje max. 50 kg.. Tanke med dæksler over 50kg., tømmes kun hvis dækslet er aftaget når entreprenøren ankommer.

Grundejer er ved anmodning herom forpligtet til at angive tankens placering til entreprenøren.

Det er grundejerens forpligtelse at sørge for, at vejen frem til tanken er fremkommelig. Vejen skal være farbar/fritlagt i 3,5 meters bredde og 4,0 meters højde. Tanken skal være beliggende tæt ved og max. 40 meter fra kørefast vej, hvorfra der skal være hensigtsmæssig adgang til tanken, således at tømningen kan foregå uden særlig risiko for skade på beplantning, hegn og lignende.

Flere årlige faste tømninger kan bestilles hos Lemvig Vand & Spildevand A/S med et varsel på min. 30 dage. Den ekstra faste årlige tømning afregnes efter gældende takstblad.

Hvis der ikke er truffet aftale om en ekstra årlig tømning, eller der opstår akut behov for tømning, aftales det direkte med en af Lemvig Vand & Spildevand A/S godkendt tømningsentreprenør. Se her. Afregning og pris for tømningen er mellem kunde og entreprenør og er Lemvig Vand & Spildevand A/S uvedkommende.

Hvis der ønskes tømning af andre brønde eller spuling af nedsivningsanlæg mm. i forbindelse med tømningen, kan det aftales direkte med entreprenøren. Afregning sker igen ligeledes direkte med entreprenøren og er Lemvig Vand & Spildevand A/S uvedkommende.

Se film om tømning her: http://www.thingstrup-maskinstation.dk/

Tanken tømmes med en KSA - Kombineret Slamsuger og Afvandingsanlæg. Først suges hele tankens indhold op i afvanderen. Her tilsættes polymer som udskiller vand fra tørstof. Rejectvandet som er tilbage, pumpes tilbage til bund-fældningstanken, medens de faste stoffer bliver i slamsugeren.

Herved sikres, at bundfældningstanken straks efter tømningen fungerer optimalt. Ved at genfylde bundfældningstanken med rejektvandet undgår man desuden også at bruge kostbare vandressourcer.

Din tank skal med den obligatoriske tømningsordning tømmes med min. 1 års mellemrum for at sikre, at den fungerer optimalt og for at undgå forurening fra tanken. Hvis tanken ikke bliver tømt, er der risiko for, at slam og andre urenheder løber ud i naturen.

Ordningen er obligatorisk og ejendomme kan kun fritages hvis ejendommen kloakeres, eller bundfældningstanken af andre årsager slettes, og først når Lemvig Kommune modtager en kloakmester erklæring på udførelsen. Ubeboede ejendomme kan dog også undtagelsesvis fritages det pågældende år, hvis Lemvig Vand & Spildevand A/S informeres herom i god tid før den planlagte tømning. Året efter regnes ejendommen igen for beboet.

Se film om tømning her: http://www.thingstrup-maskinstation.dk/

Da vi benytter metoden afvanding til tømning af septiktanke, bliver tanken fyldt op med reject vand efter tømningen.

Slamsugeren suger slammet op i afvanderen hvor der tilsættes polymer. Det faste skilles fra det flydende og det afvandede vand (rejectvand)returneres derefter tilbage til bundfældningstanken. I rejectvandet vil der være rester af polymer tilbage, som opsamler de små rester af slam, der kan sidde tilbage i tanken. Dette giver en lidt grumset overflade i tanken, eller en lille fast "kage" i toppen.

Herved sikres, at bundfældningstanken straks efter tømningen fungerer optimalt. Ved at genfylde bundfældningstanken med rejektvandet undgår man desuden også at bruge kostbare vandressourcer.

Spørgsmål omkring selve tømningen og tidspunkter mm.

Thingstrup Maskinstation

Att. Line direkte 9648 2115 / line@thingstrup-maskinstation.dk

Thingstrup Maskinstation
Hvolbyvej 2
7570 Vemb
Tlf. 9648 1199

Tilmelding til tømningsordningen,afregning og bestilling af flere faste årlige tømninger mm.:
Lemvig Vand & Spildevand A/S
Att. aut. kloakmester, Rikke Hougaard Pedersen direkte 9690 8004 / rihp@lvs-as.dk

Lemvig Vand & Spildevand A/S
Rønbjerghage 31
7620 Lemvig
Tlf. 9690 8000

Hvis du har modtaget en ekstra regning ud over den ordinære opkrævning for den årlige tømning, skyldes det enten en forgæves kørsel, længere slangelængde end 50m eller ekstra m³ over de 3m³ som er omfattet af standard opkrævningen.

Du kan på "Din tankside" som du kan finde i menuen her til venstre, tjekke din tømningsrapport os se hvad der angives som årsag.
Se taksterne HER

I tømningsordningen kommer vi på besøg hos dig min. 1 gang årligt. Vi forsøger at tømme din tank, rengøre den og efterfølgende genopfylde den. Samtidig er chaufføren også forpligtet til at tage et kig på tanken mens den er tom, og tjekke om der er synlige brister.

Hvis han finder synlige fejl, vil han give ejer besked om hvad han har observeret. Det er dog altid ejers ansvar at tanken er funktionel.

Se nogle af de situationer vores chauffør kommer ud for herunder.