Retningslinier For Udtræden Af LV

Retningslinjer for afpropning/udtræden af spildevandsforsyningen

Hos Lemvig Vand A/S anvender vi følgende regelsæt for afpropning/udtræden af spildevandsforsyning:

Spildevand

I det tilfælde at en ejendom ønsker at udtræde af spildevandsforsyningen skal der indgås aftale med Lemvig kommune om at udtræde af kloakopland i spildevandsplanen.

Ejer er ansvarlig for at kontakte Lemvig Vand A/S for at afslutte medlemskabet af spildevandsforsyningen. Dette skal ske skriftligt enten pr. brev eller pr. mail post@lvs-as.dk.

I det tilfælde at en ejendom ønsker at udtræde af spildevandsforsyningen skal Lemvig Vand afproppe stikket hvorefter lodsejeren selv fjerner ledningsnettet frem til skel inkl. skelbrønden.

Lemvig Vand A/S fjerner ledningen ud til hovedledningen.

Der betales ikke mere det faste årlige bidrag.

Ønsker ejendommen senere at tilkoble sig spildevandssystemet, skal lodsejer betale de faktiske omkostninger (dog max. tilslutningsbidraget), der er ved genetablering.

Ønsker man ikke at udtræde af spildevandsforsyningen, skal der hvert år betales det faste bidrag i henhold til takstblad. Tilløb til skelbrønden skal afproppes efter aftale med Lemvig Vand, men brønd og stikledning bibeholdes.

Vi gør opmærksom på at arbejdet med afløbsledninger er autorisations krævende arbejde – heriblandt også afpropning/frakobling. Arbejdet skal færdigmeldes hos Lemvig Kommune af autoriseret mester.