Forbud Mod Kværne

Forbud mod brug af køkkenkværne i Lemvig Kommune

Lemvig Vand A/S har i samråd med Lemvig Kommunes Teknik og Miljøafdeling besluttet, at der ikke kan gives tilladelse til installation og brug af køkkenkværne i husstande og virksomheder m.m. i Lemvig Kommune.

Forbuddet omfatter alle husstande og virksomheder, der afleder deres spildevand til spildevandsforsyningen.

Baggrunden for, at der ikke kan gives tilladelse til brugen af køkkenkværne, er, at en udbredelse i brugen af køkkenkværne vil medføre en overbelastning af forsyningens renseanlæg og hermed også en uønsket og unødig belastning af vandløb og fjorde. Endvidere kan det ikke udelukkes, at brug af køkkenkværne vil medføre øgede problemer med rotter i afløbssystemet.

Afgørelsen er truffet ud fra de bestemmelser som er fastsat i kapitel 5, §§ 8 - 10, i Lovbekendtgørelse 1448 af 11/12 2007, Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 samt i §§ 3- 4 i Lovbekendtgørelse 1634 13/12 2006, Bekendtgørelse om affald.

Køkkenaffald skal derfor fortsat som hidtil bortskaffes via dagrenovationen