Klagemulighed

Til orientering om klagemulighed, følger der lidt information nedenfor.

I forhold til standardvedtægten, der fremgår af bilag 1 i vejledning nr. 3 fra 2001, skal Energistyrelsen oplyse, at kapitel 7 om Fælles bestemmelser efter sidste afsnit kan suppleres med følgende i lyset af forbrugerklagelovens §4, for så vidt angår information i generelle aftalevilkår:


Forbrugere kan indbringe klager vedrørende tvister med kloakforsyningen for:

Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

Se mere her her 

Denne klagegang er fastsat i forbrugerklagelovens kapitel 5 om mediation. 

Dette koster 100kr., som ikke tilbagebetales. Er der ikke fundet en mindelig løsning ved mediation, kan der klages til Forbrugerklagenævnet. 

Dette koster 400kr. Dette beløb tilbagebetales, hvis klageren får medhold.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan fastsætte beløbsmæssige over- og undergrænser m.v. for størrelsen på det omtvistede beløb, som betingelse for indbringelse af klager. Læs nærmere herom på www.forbrug.dk