Hvem Ejer Hvad?

Lemvig Vand A/S leverer dit vand gennem et net af vandledninger. Ude i vejen går forsyningsledningen og den har stikledninger ind til de enkelte ejendomme. Stikledningen stopper lige indenfor matrikelgrænsen/skellet og kan være påført en afspærringsanordning (stophane). Fra matrikelgrænsen/skellet og ind til dit hus kaldes ledningen en jordledning.

Lemvig Vand A/S ejer forsyningsledning og stikledning (og stophane hvis en sådan findes), mens du selv ejer jordledningen. Som grundejer har du selv alle forpligtelser og ansvar for jordledningen og skal derfor selv bekoste vedligeholdelse af den. Se eventuelt mere i vores Regulativ for vand.

Jordledningen – din del af vandledningen

Hvis du har mistanke om utætheder i din jordledning skal du kontakte et autoriseret VVS-firma for at få det tjekket og repareret. Mange har en forsikring, der dækker omkostninger i forbindelse med rørskader. Det er derfor vigtigt, at du gemmer dine kvitteringer for eventuelle reparationer som dokumentation til forsikringsselskabet.

Hvis flere deler en jordledning

Hvis du får vand fra en ledning, som indenfor skel forsyner flere enheder (fx lejligheder eller andelsboliger), er alle aftagere af vandet fælles om ansvaret og rettighederne til vandledningen.
I tilfælde af brud og utætheder på ledningen skal de enheder, der får vand fra ledningen fra og efter brudstedet, deles om udbedring af skaderne og håndtering af en eventuel forsikringssag.

Hvem ejer spildevandsledningen (kloakken)?

Lemvig Vand A/S ejer spildevandsledningerne i vejen udenfor dit skel og hele vejen til renseanlægget. Det vil sige både hovedledning og stikledning, der går fra hovedledningen og ind til dit skel. Dog er det Lemvig Kommunes vejafdeling, der ejer og sørger for drift og vedligehold af vejafvandingsanlæggene (riste og underliggende brønde langs vejenes rendesten), der leder regnvand og andet overfladevand til hovedkloakken. Er risten i rendestenen løbet over, er det derfor Lemvig Kommune, du skal kontakte og ikke Lemvig Vand A/S.