Lemvig Vand A/S udskyder sammenlægning af renseanlæg

Nyt stort EU-projekt skal styrke Lemvig Vands beslutningsgrundlag for at håndtere regnvand og spildevand i forsyningsnettet


Nyheder May 03, 2023

Pressemeddelelse 3. maj 2023

Voldsomme regnvandsmængder som vi senest oplevede omkring årsskiftet 2022/2023 og stigende grundvand giver markant mere uvedkommende vand i spildevandssystemet, hvilket skal håndteres inden selskabet går videre med at lægge renseanlæggene sammen i Harboøre. Nyt stort EU-projekt skal styrke Lemvig Vands beslutningsgrundlag for at håndtere regnvand og spildevand i forsyningsnettet. Den forventede sammenlægning af Harboøre Renseanlæg og Lemvig Renseanlæg sættes derfor på pause indtil EU-projektet har skabt et bedre grundlag for at gennemføre sammenlægningen.

Klimatorium og Aalborg Universitet er blevet tildelt hhv. 7,5 mio. og 2,9 mio. kr. i et nyt EU-projekt, der skal styrke håndtering og rensning af regn og spildevand i forsyningsområdet for Lemvig Vand A/S.

EU-projektet starter i oktober 2023 og varer i fire år og sætter fokus på, hvordan vi øger modstandsdygtigheden mod klimaforandringer og det pres, der allerede nu ses på vandsystemerne i form af stigende grundvand og øget og mere koncentreret regn.

EU-projektet skal være med til at transformere tilgangen til klimatilpasning og regn- og spildevandsløsninger i Lemvig Vand A/S og styrke muligheder for at tænke i naturbaserede løsninger.

-"Vi har fået en unik mulighed for at tage afsæt i udfordringer Lemvig Vand står over for som vandforsyning og skabe en vandinfrastruktur i forsyningsområdet, der er modstandsdygtig over for de klimaforandringer vi oplever nu, og vil opleve i stigende omfang i fremtiden. I projektet vil vi især arbejde i retning af at implementere mere decentrale løsninger, der indtænker naturen som medspiller, og som kan skabe en mindre belastning for vores renseanlæg", fortæller bestyrelsesformand Stefen Damsgaard fra Lemvig Vand A/S og fortsætter:

"Det er derfor oplagt, at vi nu udskyder beslutningen om sammenlægningen af vores to renseanlæg, og venter til, at vi har et mere sikkert beslutningsgrundlag, og dermed kan sikre at vi laver de optimale investeringer", siger Stefen Damsgaard.

Uvedkommende vand er en udfordring

Lemvig Vand A/S er den første vandforsyning i hele verden, der blev 100 % separatkloakeret. Det vil sige, at spildevand og regnvand adskilles i to separate systemer. Spildevand, der stammer fra husholdninger, industri og andre kilder, ledes til renseanlæg, mens regnvandet ledes ud i søer, vandløb og havet.

-"Separatkloakering giver mindre belastning på vandrensningsanlæggene og skaber mindre risiko for oversvømmelser. En udfordring for kloakeringsteknikken er, hvis uvedkommende regnvand eller overfladevand trænger ind i spildevandssystemet pga. utætheder, fejlkoblinger eller indtrængning, og denne udfordring står Lemvig Vand også med", fortæller direktør Lars Holmegaard fra vandselskabet:

-"Vi modtager hvert år ca. 1 million kubikmeter uvedkommende vand på vores renseanlæg, og den mængde er aktuelt stigende. Dette svarer til 2000 svømmehaller på 25 meter, og skyldes især, at der kommer mere og mere regnvand og grundvand ind i spildevandssystemet. Det trækker ind fra private grunde, trækker ind fra brønde og trækker ind i samlinger i rørene på de ældste rør. Alt dette betyder, at vores vandrør skal klare den dobbelte mængde end de skulle for 40 år, og det skaber et pres på vores systemer", siger Lars Holmegaard.

Som Lars Holmegaard fortæller spiller klimaforandringer en markant hovedrolle i det øget vandpres:

-"Klimaændringernes indvirkning på mennesker, kloden og vandforsyninger bliver stadig mere intens. I Danmark er grundvandet steget en meter siden 1980’erne. Herudover opleves 20-25 % mere regn, der falder mere koncentreret og skaber mere vand på kortere tid. Alt dette skaber mængder af vand vi ikke har set i Danmark før, og betyder for meget vand bliver sendt mod vores renseanlæg, som i virkeligheden ikke har brug for at blive renset der, fortæller Lars Holmegaard.

-"Samtidigt oplever vi et terrænsætninger flere steder i forsyningsområdet, hvor jorden gradvist sætter sig eller synker i forhold til det omkringliggende terræn. Dette kan føre til at rørledninger og andet infrastruktur, der er gravet ned i jorden, bliver beskadiget, og dette kan føre til at uvedkommende vand kan sive ind", fortæller Lars Holmegaard.

EU-projekt skal skabe en mere modstandsdygtig kommune

EU-projektet, hvor Klimatorium og Aalborg Universitet er partnere, hedder Nature Based Solutions for Atlantic Regional Climate Resilience (NBRACER). EU-projektet har en samlet økonomisk ramme på 131 mio. kr. fordelt over 30 partner i hele Europa og har fokus på at skabe modstandsdygtige regioner, der er sikre, grønne, stærke og rene naturbaserede løsninger.

Arbejdspakkerne i Lemvig tager afsæt i de udfordringer Lemvig Vand står over for med uvedkommende vand i spildevandssystemet. De naturbaserede løsninger vil i løbet af projektperioden blive implementeret i Lemvig Vands forsyningsområde, hvor der skal skabes en direkte kobling med de øvrige regioner i partnerkredsen. Løsningerne fra partnerne i projektet forventes formidlet i gennem Klimatorium.

-"EU-projektet giver os mulighed for at arbejde sammen med dygtige europæiske partnere og med den ypperste viden for at håndtere regnvand, grundvand og spildevand - og vi kan derfor for alvor nu kan gøre noget ved tingene. Man kan arbejde med naturbaserede løsninger på mange forskellige måder. Centralt er, at erfaringer viser, at naturbaserede løsninger kan forbedre vandkvaliteten, reducere oversvømmelser og beskytte naturressourcer, og det er vi selvfølgelig interesseret i som forsyning", fortæller Lars Holmegaard.

Projekter i Klimatorium vil styrke beslutningsgrundlag yderligere

"Når den endelige sammenlægning af renseanlæggene senere skal igangsættes, vil Lemvig Vand ikke kun drage erfaringer fra EU-projektet, men også andre relaterede vandprojekter, der lige nu løses i samarbejde med Klimatorium", fortæller bestyrelsesformand Steffen Damgaard:

-"Som en del af Erhvervsfyrtårn for vandteknologi, arbejder Klimatorium og Lemvig Vand sammen på mange spændende projekter i forsyningsområdet. Blandt andet placeres nu 20 nye raderreflektorer rundt omkring i kommunen, der kan måle terrænsætninger. Desuden arbejder man på at teste og implementere nye vandteknologier, der skal gøre det muligt at håndtere regnvand mere intelligent i byerne og måle på spildevand i vores ledningsnet", siger bestyrelsesformand Steffen Damgaard og fortsætter:

-"Alle disse projekter vil give os ny viden og stærkere erfaringer ift. hvordan vi skal håndtere hele vores vandinfrastruktur, og hvordan vi kan skabe den bedste forsyning for såvel borgere, erhverv og natur.""