Vandkvalitet


Det er Lemvig Kommunes målsætning at godt drikkevand nu og i fremtiden skal kunne pumpes ud til forbrugerne uden brug af avanceret vandbehandling. Vandet, der pumpes op ad jorden, kalder man råvand. Råvandet behandles med simple metoder som iltning og filtrering på vores vandværker, før det sendes ud til dig som forbruger. Se mere på På vandværket

For at sikre at du som forbruger altid modtager drikkevand af god kvalitet, tager vi jævnligt analyser af råvandet direkte fra indvindingsboringerne såvel som af drikkevandet, når det forlader vandværket og af drikkevandet ude hos forbrugerne.

 Du kan se analyser af dit drikkevand under de enkelte vandværker.

Vandet i hele Lemvig kommune har en hårdhedsgrad af kategorien blødt 4-8.

 GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland) hjemmeside er det muligt at se udvalgte resultater af de seneste vandprøver i den nationale database Jupiter. Analyseresultaterne i Jupiter er baseret på data indberettet af analyselaboratorier, kommuner og de tidligere amter.

pH
pH er et mål for vandets surhedsgrad. Ved pH 7 er vandet neutralt, over 7 er vandet basisk og under 7 er vandet surt. Ved lave pH-værdier er der risiko for at diverse metaller fra installationerne kan opløses i vandet.

Nitrat
Vandets indhold af nitrat afhænger i vid udstrækning af mængden af tilført husdyr- og handelsgødning i forbindelse med landbrugs- og skovdrift men også af afgrødevalg og jordlagenes evne til at omsætte nitraten inden, den når ned til grundvandet.
Vand med et nitratindhold på over 50 mg/l bør ikke anvendes til modermælkserstatning. Kroppen omdanner nitrat til nitrit, som blandt andet nedsætter blodets evne til at transportere ilt rundt i kroppen, og det rammer især spædbørn.

Jern
Grundvand indeholder ofte jern i så store koncentrationer, at det skal fjernes inden distribution. Det sker ved hjælp af rensning i vandværkets sandfiltre. Jernindholdet er ikke sundhedsskadeligt, men kan give problemer med udfældning i ledningsnettet, misfarvning af tøj, toiletkummer, badekar osv. Et højt jernindhold kan desuden føre til misfarvning af drikkevandet og give det en metallisk smag.

Mangan
Forekommer ofte sammen med jern. Højt manganindhold giver de samme gener og fjernes på samme måde som jern.

Nikkel
Nikkel i drikkevand er allergifremkaldende og kan give eksem. Det stammer i højere grad fra installationerne frem for fra grundvandsmagasinerne. Vandet i grundvandsmagasinerne vil typisk kun indeholde nikkel i meget små koncentrationer langt under kvalitetskravet.

Flourid
Fluorid findes naturligt forekommende i grundvandet og virker i små mængder styrkende på tandemaljen. Hvis fluorid forekommer i større mængder (over grænseværdien på 1,5 mg/l), menes det, at der er der risiko for misfarvning af emaljen hos børn.

Coliforme bakterier
Coliforme bakterier er en gruppe af bakterier, der er naturligt forekommende i jord, forrådnede planter og overfladevand. Forurening af drikkevandet sker typisk fra overfladevand. Coliforme bakterier må ikke forekomme, og konstante fund af coliforme bakterier er uacceptabelt i modsætning til spredte, sporadiske fund. Når der i en vandprøve konstateres coliforme bakterier udtager laboratoriet straks en omprøve. Såfremt der ikke konstateres coliforme bakterier i omprøven, betegnes fundet som sporadisk.

E.-coli
Undersøgelse for Eschericia coli (E. coli) har tidligere været benævnt Termotolerante coliforme. En tredje betegnelse for disse bakterier er fækale colibakterier. De udgør en naturlig bestanddel af tarmfloraen hos dyr og mennesker. Derfor kan der forekomme E. coli i jord og vand, der er forurenet med afføring fra dyr eller mennesker f.eks. husspildevand, dyregødning o.lign.
Fund af E. coli i drikkevand tyder på en frisk forurening, idet disse bakterier har kort levetid i naturen. Ved fund af E. coli er der en risiko for, at også andre mikroorganismer kan være til stede. Nogle af disse kan være sygdomsfremkaldende. E. coli kan under ingen omstændigheder tolereres i drikkevand.

Kimtal 22˚C
Kimtal ved 22 oC er et udtryk for vandets indhold af bakterier, der er naturligt forekommende. Jord- og vandbakterier lever af jorden og vandets indhold af organisk stof. Større forekomster af disse bakterier tyder på en forurening med overfladevand eller jordvand typisk i forbindelse med reparationsarbejde på ledningsnettet.

Kimtal 36˚C
Bakterier, der kan vokse ved 36-37o C (legemstemperatur) kan i nogle tilfælde være sygdomsfremkaldende. Pludselige stigninger kan være tegn på forurening enten i på vandværket eller i ledningsnettet i forbindelse med reparationsarbejder.

Pesticider og miljøfremmende stoffer
Grundvandet kontrolleres med jævne mellemrum for indhold af pesticider og miljøfremmende stoffer, der typisk vil skyldes intensiv landbrugs- og skovdrift.