Persondatapolitik

Privatlivspolitik - Kundeoplysninger

Lemvig Forsyningsservice A/S og Lemvig Vand A/S – herefter benævnt Lemvig Vand A/S, sikrer beskyttelse af dit privatliv. 

 • Vi tager behandling af dine persondata alvorlig.

 • Vi sikrer rimelig og gennemsigtig databehandling.

 • Vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende persondatalovgivning.


Dataansvar - Kontaktoplysninger 

Lemvig Vand A/S og Lemvig Forsyningsservice A/S er dataansvarlige og kan kontaktes via følgende oplysninger:

Lemvig Vand A/S
Havnen 8
7620 Lemvig
Telefon: 9690 8000
E-mail: post@lvs-as.dk

Selskabet er ikke forpligtet til at udpege en databeskyttelsesrådgiver, men du er til enhver tid velkommen til at kontakte vores kontaktperson omkring vores behandling af dine personoplysninger.


Vi behandler følgende oplysninger om dig

Vi behandler de oplysninger, der er nødvendige for at opfylde Lemvig Vand A/S forsyningspligt eller det løbende aftaleforhold, hvilket er følgende oplysninger:

 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer (hvis oplyst af dig)
 • Mobilnummer (hvis oplyst af dig)
 • Telefonnummer (arbejde, hvis oplyst af dig)
 • E-mailadresse (hvis oplyst af dig)
 • Eventuelt CVR-nummer
 • Målernummer
 • Kundenummer
 • Installationsnummer
 • Oplysninger om boligforhold og -type
 • Ejendomsnummer
 • Oplysninger om beholdere
 • Tanktype
 • Billeder af målerdata
 • Forbrugsdata, dvs. vandmålerdata/vandforbrug til brug for afregning (Indhentes én gang årligt eller hyppigere via fjernaflæsning eller manuel aflæsning)
 • Oplysninger om betalinger, restancer eller inddrivelsesskridt
 • Eventuelle mails og korrespondance med kunder, herunder eventuel registrering af relevante forhold i telefonsamtale
 • Eventuelle klagesager
 • Eventuelle statistiske afvigelser
 • Eventuelle oplysninger om flytning, død og eventuel konkurs 
 • Aktiviteter hos kunden, der kan have påvirkning om kundeforholdet


Afbrydelse af vand

Såfremt der måtte være behov for afbrydelse af vandforsyningen, vil vi også behandle oplysninger, som er relevante i denne forbindelse, herunder om nødvendigt følsomme oplysninger (så som oplysninger om helbredsmæssige forhold, truende adfærd, børn og dyr på leveringsstedet) og eventuel afbrydelsesstatistik.


Afdragsordninger

I forhold til aftalte afdragsordninger vil følgende personoplysninger blive behandlet: Navn, adresse, restanceoplysninger og oplysninger om afdragsordningen.


Lovovertrædelser

Oplysninger om lovovertrædelser vil blive behandlet i det omfang, som er nødvendigt med henblik på anmeldelse til relevante myndigheder.


Cookies

Vi behandler også personoplysninger i forbindelse med cookies - se nærmere herom i vores cookie-politik her


Fjernaflæsningsmålere eller løbende manuelle aflæsninger

Vi afhenter ved enkelte kunder løbende aflæsninger ved mistanke om vandspild eller efter anmodning om delfakturering. 


Formål og retsgrundlag for behandling 

Formålet med vores behandling af dine personoplysninger er følgende:

 • Løbende administration i forbindelse med opfyldelse af forsyningspligten og afregning af dit forbrug.
 • Optimering af drift og sikring af forsyningssikkerheden i Lemvig Vand A/S
 • Hvis vi behandler CPR-numre efter inddrivelseslovens § 2, stk. 5-6 sker det med det formål at inddrive fordringer

Hvis der er givet samtykke til behandling af CPR-nummer kan det være til ét af følgende formål:

 • Udbetaling via nem-konto
 • Henvendelser via e-boks
 • CPR-validering af adresse for at validere vi altid har de rigtige oplysninger


Retsgrundlag

For behandling af dine oplysninger er artikel 6 i persondataforordningen, inddrivelsesloven og databeskyttelsesloven. Vi har præciseret dette nærmere under "Læs mere" f.s.v.a. persondataloven og databeskyttelsesloven her


Korrekte og opdaterede personoplysninger

Personoplysningerne, som vi behandler, skal være korrekte og opdaterede. Vi opdaterer derfor dine personoplysninger, hvis du beder os herom, eller vi bliver opmærksom på, at dine oplysninger ikke er korrekte.

Du har selv mulighed for at rette dine oplysninger, når du er logget ind på vores kundeportal her 


Opbevaring af data 

Dine data opbevares kun så længe, det er nødvendigt af hensyn til at opfylde Lemvig Vand A/S forpligtelser over for dig som kunde, og/eller for opfyldelse af relevant lovgivning, herunder særligt bogføringslovens regler om opbevaring af bogføringsmateriale i 5 år.

Data om målerstand vil ikke slettes af hensyn til statistiske forhold, men forbruget er anonymiseres ved fraflytning.

Er dine data følsomme, jf.  persondataforordningens artikel 9, opbevares de så længe, at dette er relevant og nødvendigt for det pågældende forsyningssted i forbindelse med en afbrydelse, samt så længe det er relevant og nødvendigt af hensyn til den enkelte kundes eller medarbejders sikkerhed.

Oplysninger om eventuelle lovovertrædelser slettes efter oplysningerne er videregivet til relevante myndighed.


Videregivelse af data 

Vi videregiver kun dine personoplysninger til andre, såfremt vi er forpligtet hertil via lovgivning, eller til vores leverandører i det omfang, de skal levere en ydelse, som berører dig. Herudover videregiver vi dine personoplysninger til samarbejdspartnere/koncernselskaber, såfremt dette er muligt at gøre i overensstemmelse med de persondataretslige regler.

Vi overlader også din personoplysninger til vores databehandlere. Vi har indgået behørige databehandleraftaler med disse databehandlere.

Vores databehandlere er:

 • Seerup IT
 • Blue Idea
 • Nets
 • Intranote
 • Elbek og Vejrup
 • Azets – herunder Lessor
 • First Agenda


Sikkerhed

Dine persondata er er beskyttet hos os, og vi har en intern databeskyttelsespolitik.

Lemvig Vand  har udarbejdet en lovpligtig, intern databeskyttelsespolitik. Den indeholder interne instrukser og beskriver de foranstaltninger, som Lemvig Vand har truffet, og som beskytter dine persondata mod hændeligt eller ulovligt at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret videregivelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til disse oplysninger.

Lemvig Vand har procedurer for tildeling af adgangsrettigheder, som indebærer, at alene de medarbejdere, for hvem det er nødvendigt for udførelse af deres arbejdsopgaver, har adgang til dine personoplysninger. Vi laver løbende back-up af vores datasæt for at undgå datatab.

Skulle der ske et sikkerhedsbrud, der resulterer i høj risiko for dine rettigheder, herunder for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil Lemvig Vand underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt i det omfang, som krævet i persondataforordningens artikel 34.


Dine rettigheder

På ethvert tidspunkt har du ret til at få oplyst, hvilke persondata Lemvig Vand  behandler om dig, jf. persondataforordningens artikel 15. Adgangen kan dog være begrænset af hensynet til forretningshemmeligheder og/eller immaterielle rettigheder.

Hvis du ønsker at gøre brug af din ret til indsigt, kan du henvende dig til Lemvig Vand via kontaktoplysningerne nævnt ovenfor. Vi behandler og svarer på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter, at vi har modtaget din henvendelse, medmindre anmodningens kompleksitet og omfang gør, at vi ikke kan svare inden for en måned. I så fald kan svarfristen blive op til 3 måneder i alt, jf. persondataforordningens artikel 12.


Berigtigelse eller sletning af personoplysninger

Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet.

Hvis du mener, at de oplysninger, som Lemvig Vand behandler om dig, er urigtige eller ikke er korrekte, har du ret til at få dem rettet eller slettet, jf. persondataforordningens artikel 16 og 17.

Såfremt vi er enige med dig i, at de oplysninger, som vi behandler, er urigtige eller ikke er korrekte, sletter eller korrigerer vi snarest muligt disse oplysninger.

Sletning eller berigtigelsen vil dog ikke ske, såfremt Lemvig Vand er retligt forpligtet til at opbevare alle eller dele af dine persondata, eller det er nødvendigt at opbevare disse persondata, for at et retskrav kan fastlægges eller forsvares. I så fald Vil Lemvig Vand og Spildevand kun opbevare de oplysninger, som Lemvig Vand er retlig forpligtet eller berettiget til og vil slette øvrige persondata om dig.

Hvis du ønsker at gøre brug af retten til berigtigelse eller sletning, skal du henvende dig til Lemvig Vands kontaktperson og fortælle os, hvilke oplysninger, som du mener, ikke er korrekte, eller hvilke oplysninger, som du ønsker slettet. Vi behandler og svarer på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter, at vi har modtaget din henvendelse, medmindre anmodningens kompleksitet og omfang gør, at vi ikke kan svare inden for en måned. I så fald kan svarfristen blive op til 3 måneder i alt, jf. persondataforordningens artikel 12.


Tilbagekaldelse af samtykke

Du har ret til at trække dit samtykke til Lemvig Vands behandling af dine personoplysninger tilbage, såfremt Lemvig Vand baserer hele eller dele af sin behandling på samtykke.

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke til Lemvig Vand behandling af dine persondata helt eller delvist tilbage, jf. persondataforordningens artikel 7.

Hvis du trækker dit samtykke, vil Lemvig Vand ophøre med at behandle de persondata, som du har tilbagekaldt dit samtykke i relation til, medmindre Lemvig Vand er retligt forpligtet eller berettiget til at opbevare alle eller dele af dine persondata. I så fald vil Lemvig Vand kun opbevare de oplysninger, som Lemvig Vand og er retlig forpligtet til, og vil slette øvrige persondata om dig. Din tilbagetrækning af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, som Lemvig Vand har foretaget, indtil din tilbagetrækning af samtykket.

Hvis du ønsker at gøre brug af din ret til at tilbagetrække dit samtykke, kan du henvende dig til Lemvig Vand via kontaktoplysningerne nævnt ovenfor. Vi behandler og svarer på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter, at vi har modtaget din henvendelse, medmindre anmodningens kompleksitet og omfang gør, at vi ikke kan svare inden for en måned. I så fald kan svarfristen blive op til 3 måneder i alt, jf. persondataforordningens artikel 12.


Indsigelse

Du har ret til at gøre indsigelse imod Lemvig Vands behandling af dine persondata.

Dog kun hvis behandling sker efter interesseafvejningsreglen i persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, eller behandlingen sker til direkte markedsføring, er der ret til indsigelse.

Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse imod Lemvig Vands behandling af dine persondata.

Du kan ligeledes gøre indsigelse, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med gældende regler eller det samtykke, som du har givet Lemvig Vand, jf. persondataforordningens artikel 21.

Hvis du ønsker at gøre indsigelse, kan du benytte kontaktoplysningerne øverst til at sende din indsigelse til Lemvig Vand.

Er din indsigelse berettiget, vil Lemvig Vand ophøre med at behandle persondata om dig. Vi behandler og svarer på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter, at vi har modtaget din henvendelse, medmindre anmodningens kompleksitet og omfang gør, at vi ikke kan svare inden for en måned. I så fald kan svarfristen blive op til 3 måneder i alt, jf. persondataforordningens artikel 12.


Begrænsning

Du har ret til at få begrænset Lemvig Vands behandling af dine personoplysninger i følgende tilfælde, jf. persondataforordningens artikel 18:

Mens Lemvig Vand behandler en indsigelse, som du har gjort imod rigtigheden af de persondata, som Lemvig Vand behandler om dig eller imod lovligheden af behandlingen. Begrænsningen af behandlingen gælder indtil, at Lemvig Vand har færdigbehandlet din indsigelse.

Lemvig Vands behandling er ulovlig, men du ønsker ikke sletning af oplysningerne, men derimod alene, at anvendelsen af persondatene begrænses.

Hvis du ønsker at gøre brug af din ret til begrænsning af behandling af persondata, kan du benytte kontaktoplysningerne øverst til at sende din anmodning til Lemvig Vand. Vi behandler og svarer på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter, at vi har modtaget din henvendelse, medmindre anmodningens kompleksitet og omfang gør, at vi ikke kan svare inden for en måned. I så fald kan svarfristen blive op til 3 måneder i alt, jf. persondataforordningens artikel 12.


Dataportabilitet    

Hvis vores behandling af dine personoplysninger baserer sig på samtykke eller en kontrakt, og vores behandling er foretaget automatisk, har du ret til dataportabilitet.

Retten til dataportabilitet indebærer, at du har ret til at få tilsendt de persondata, som du har oplyst til os i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, som du har ret til at overføre til en anden tjenesteyder, jf. persondataforordningens artikel 20.

Hvis du ønsker at gøre brug af retten til dataportabilitet, kan du henvende dig til Lemvig Vand via kontaktoplysningerne nævnt ovenfor. Vi behandler og svarer på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter, at vi har modtaget din henvendelse, medmindre anmodningens kompleksitet og omfang gør, at vi ikke kan svare inden for en måned. I så fald kan svarfristen blive op til 3 måneder i alt, jf. persondataforordningens artikel 12.


Klage

Du har ret til at klage til Datatilsynet over Lemvig Vands behandling af dine personoplysninger.

Datatilsynets kontaktoplysninger er følgende: 

Borgergade 28, 5.
1300 København 
E-mail: dt@datatilsynet.dk
Telefon: + 45 33 19 32 00
Hjemmeside: www.datatilsynet.dk