Spildevandsrensning

Krav om forbedret spildevandsrensning

Denne klagegang er fastsat i forbrugerklagelovens kapitel 5 om mediation. Dette koster 100kr., som ikke tilbagebetales. Er der ikke fundet en mindelig løsning ved mediation, kan der klages til Forbrugerklagenævnet. Dette koster 400kr. Dette beløb tilbagebetales, hvis klageren får medhold.

Et påbud om forbedret spildevandsrensning skal følges af et tilbud om medlemskab af Spildevandsselskabet.

Et påbud om forbedret spildevandsrensning fra Kommunens Miljø-afdeling, skal ledsages af et tilbud om kontraktligt medlemskab/medlemskab af Spildevandsselskabet, med undtagelser som sommerhuse, små virksomheder, kolonihaver osv. ifølge miljøbeskyttelseslovens § 30.

Hvis du har modtaget et påbud om forbedret spildevandsrensning fulgt af et tilbud om medlemskab af Spildevandsforsyningen, har du mulighed for at vælge at etablere en ny privat spildevandsrensning ELLER tage imod tilbuddet om medlemskab af Lemvig Vand A/S.

Herunder kan du finde svar på de mest almindelige spørgsmål i den forbindelse. Klik på spørgsmålene for at få svaret.

Hvem giver jeg besked om hvad jeg vælger, når jeg har modtaget et påbud om forbedret spildevandsrensning på min ejendom?

Det er Lemvig Kommunes miljøafdeling på tlf. 96 63 12 00, der skal have besked om, om du vælger selv at lave en løsning, eller om du gerne vil overlade rensningen af dit spildevand til Lemvig Vand & Spildevand A/S.

Hvis du har spørgsmål, vi i Spildevandsforsyningen kan hjælpe med, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 96 90 80 00.

Hvem vælger hvilken løsning, der skal benyttes, hvis jeg indgår medlemskab af Spildevandsselskabet?
Det er Lemvig Vand A/S, der vælger spildevandsløsningen på din ejendom. Vi har her 2 muligheder:

1) Vi kan fremføre en spildevandsledning til matriklen
Her skal du selv afholde udgifter til en aut. kloakmester, som kan sløjfe din bundfældningstank og tilslutte spildevandet til den skelbrønd, vi sætter. I nogle tilfælde er det nødvendigt at lave en husstandspumpestation i stedet for skelbrønden, således at spildevandet kan pumpes videre i systemet.

2) Vi kan etablere et nedsivningsanlæg eller et biologisk minirenseanlæg
I dette tilfælde skal du selv etablere den bundfældningstank, der altid skal stå foran sådanne anlæg. Du skal ligeledes selv sørge for den fremtidige drift af den, dog med undtagelse af tømningen, som vi er ansvarlige for.

Lemvig Vand A/S står herefter for drift/vedligeholdelse af spildevandsløsningen fra skelbrønd eller efter bundfældningstank og videre ud i enten hovedkloak eller nedsivning.

Hvad er jeg forpligtet til i fremtiden, hvis jeg vælger Forsyningens løsning?
Ejer er forpligtet til:
- at tilse spildevandsløsningen efter Spildevandsforsyningens instrukser og følge anvendelses instrukser. Se vejledning til en husstandspumpestation her
- at afholde udgifter til el til anlæggets drift ved minirenseanlæg og skelbrønd – ved husstandspumpestation modregnes strømudgiften i afledningsbidraget.

Hvad så med mit regnvand?
Regnvand/overfladevand må ikke ledes sammen med spildevandet. Ejer skal selv bekoste at lade det nedsive på egen grund eller få det ledt til dræn.

Hvilke udgifter vil det betyde for mig?
Udgifter for ejendommens ejer ved medlemskab af Lemvig Vand A/S: se gældende takstblad

Etableringsåret/det første år
- Tilslutningsbidrag for spildevand
- Afledningsbidrag og driftsbidrag
- Etablering af spildevands kloak/bundfældningstank på egen matrikel fra
afløb ud til tilslutning til skelbrønd/husstandspumpestation/
minirenseanlæg
- Strøm hvis LV har etableret minirenseanlæg. Strøm til husstands-
pumpestation betales som fastsat refusion årligt, og modregnes i
afregning

Efterfølgende år/drift
- Afledningsbidrag og driftsbidrag
- Strøm hvis LV har etableret minirenseanlæg

Hvornår falder betaling af tilslutningsbidrag?
Skelbrønd og husstandspumpestation
Beløbet opkræves når tilslutningsmuligheden er etableret. Der skal tilsluttes inden for 6 måneder.

Minirenseanlæg/nedsivning
Beløbet opkræves, når vi har modtaget kontrakten i underskrevet stand.

Vandafledningsbidrag og driftsbidrag
Beløbet opkræves fra anlægget tages i brug, dvs. når vi har modtaget en kloakmestererklæring på, at tilslutningen er udført.