På vandværket

Vandet, der pumpes op af boringerne kaldes råvand. Når råvandet kommer ind i vandværket fra boringerne bliver det først iltet. På nogle vandværker sker dette over en iltningstrappe og på andre, som på billedet, passerer vandet gennem en tunnel, hvor der blæses ilt ind i vandet.

 Ved denne iltning fjernes opløst ammonium, methan og svovlbrinte fra vandet. Råvandet indeholder også opløst jern og mangan, som udfældes ved denne proces og danner ”fnug” i vandet. Hvis man udtager en vandprøve på dette tidspunkt, vil vandet se urent og grumset ud. Ud over de nævnte stoffer indeholder vandet også en lang række andre stoffer, som er beskrevet under Vandets indholdsstoffer 

Vandet ledes nu gennem filtre, der typisk består af naturligt grus og sand i forskellige størrelses-fraktioner. I nogle tilfælde indeholder filtrene også et lag antrasit. Vandet ledes ind fra oven og siver ned gennem filtrene. Under denne passage vil jern- og manganfnuggene sætte sig på filtermaterialet og derved renses vandet. 
Nu er vandet klar til at blive pumpet ud til forbrugerne. Dette sker via rentvandsbeholdere på vandværket og ofte også højdebeholdere og/eller trykforøgerstationer.

Efterhånden vil filtrene blive fyldt med de udfældede jern- og manganfnug og skal derfor skylles godt igennem for at beholde den rensende effekt. Hyppigheden af skylningen afhænger af mængden af opløst jern og mangan i råvandet samt af hvor meget råvand, der passerer gennem filtrene.

Filtrene skylles ved at man pumper vand fra rentvandstanken op gennem filtrene nedefra og derved løsner jern- og manganfnuggene igen. Når vandet pumpes op gennem filtrene, ser det ud som om det koger.

Skyllevandet løber derefter fra filtrene over i en rende, hvorfra det ledes videre ud til et bundfældningsbassin. Her bundfælder jern- og manganfnuggene. Vandet ledes nu til recipient. Med tiden stiger mængden af det bundfældede jern og mangan i bundfældningsbassinet og det tømmes derfor efter behov. Jern-mangan-slammet transporteres til særligt deponi.