Spildevand

Lemvig Vand A/S råder over to store renseanlæg: Lemvig og Harboøre. Lemvig Renseanlæg modtager årligt ca. 

2.200.000 m3 spildevand, mens Harboøre Renseanlæg årligt modtager ca.

600.000 m3 spildevand. Derudover råder forsyningen over ca. 130 pumpestationer som er fordelt over hele kommunen. 

Renseanlæggene har tilsammen mere end 10.000 forbrugere inklusiv ejere af septiktanke, som får behandlet deres slam på Harboøre renseanlæg.

Målsætning
Spildevandsrensningen skal tilrettelægges, så den altid er bedre end de gældende krav. Spildevandsanlæggene skal være veldimensionerede og veldrevne med mulighed for udvikling.
 
Spildevandssystem
Klimaforandringerne byder på stadigt kraftigere regnskyl. For at undgå at urenset spildevand i den forbindelse udledes til vandløb, søer og fjorde, har vi adskilt regnvand og spildevand i hver sin ledning. Det kaldes et separat system.
 
Tilslutningsregler
Alle ejere af fast ejendom indenfor kloakopland er forpligtet til at blive tilsluttet forsyningens spildevandsanlæg inden for et halvt år efter, at der foreligger mulighed for tilslutning.
 
Tilslutningsbidrag
Tilslutningsbidrag betales af ejendomme, der ikke tidligere har været inddraget under offentligt spildevandsanlæg.
Tilslutningsbidraget er et landsdækkende standardbidrag, som dækker en boligenhed.